Połączone hamowanie angiotensyny w leczeniu nefropatii cukrzycowej AD 9

Kwi. 19, 2018 by

Wyższe ryzyko ostrego uszkodzenia nerek podczas leczenia skojarzonego było widoczne od momentu rozpoczęcia leczenia przez 42 miesiące obserwacji. Leczenie skojarzone nie zapewniało znaczącej korzyści w odniesieniu do pierwotnego punktu końcowego

Połączone hamowanie angiotensyny w leczeniu nefropatii cukrzycowej AD 8

Kwi. 19, 2018 by

Nie stwierdzono istotnej różnicy w wpływie leczenia na spadek oszacowanego GFR (P = 0,17). Podczas dostosowywania dawki losartanu stosunek mediany albuminy do kreatyniny spadł z 959 do 807 (P =

Połączone hamowanie angiotensyny w leczeniu nefropatii cukrzycowej AD 7

Kwi. 19, 2018 by

Wtórny punkt końcowy był pierwszym wystąpieniem zmiany oszacowanego GFR (jak zdefiniowano powyżej) lub schyłkowej niewydolności nerek. Śmierć zdefiniowano jako śmierć z jakiejkolwiek przyczyny. Wartości P obliczone przy użyciu stratyfikowanego testu

Połączone hamowanie angiotensyny w leczeniu nefropatii cukrzycowej AD 6

Kwi. 19, 2018 by

Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Wyjściowa charakterystyka w obu grupach była podobna (Tabela 1). Mediana stężenia albuminy do kreatyniny w moczu wynosiła 847 przy przyjęciu; 662 pacjentów (336 w grupie otrzymującej monoterapię